Isnin, 7 September 2009

AKHLAK PENDAKWAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN CIRI RABBANIYAH

Penulis: Marzuki Bin Sepiaail
Student Jabatan Dakwah dan Kepimpinan
Pensyarah: Dr Sulaiman Ibrahim dan Dr Nuruldeen Al-Shalah

1.PENDAHULUAN
Tanggungjawab manusia yang paling terbaik sekali di muka bumi ini ialah tugas menyeru manusia kearah menegakkan agama Allah s.w.t. Menjadi pendakwah merupakan matlamat asas seorang muslim untuk mengembalikan manusia di dunia ini kepada sistem alam yang sesuai dengan fitrah manusia. Tugas ini memerlukan kepada mentaliti pembinaan serta kaedah-kaedah yang khusus untuk memproses pembinaan ini. Tugas ini pastinya memerlukan kita membaiki diri kita dan menyeru orang lain agar menerima jalan mulia ini. Firman Allah SWT.

“Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada (mengesakan dan mematuhi perintah) Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh, sambil berkata: “Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam” (yang berserah bulat-bulat kepada Allah)!”

Perancangan untuk pembinaan peribadi para pendakwah haruslah diutamakan, dan mesti dianggap penting yang perlu diberi perhatian sepenuhnya. Semua ini memerlukan kepada program-program yang mesti diberi keutamaan tenaga dan suasana serta disusuli dengan melahirkan suatu mentaliti pembinaan dan peribadi-peribadi unggul yang mampu dan sanggup untuk menerima tugas ini. Sesungguhnya titik permulaan tugas ini adalah ujudnya manusia yang mampu sampai kepada mentaliti pembinaan, kerana sebarang pembinaan memerlukan arkitek kemanusiaan yang memiliki mentaliti yang mampu untuk membuat gambaran, selepas itu melahirkan dan melaksanakan serta memperkemaskan arah tuju tersebut

Kita sering mendengar permasalahan di kalangan pendakwah yang mengatakan dakwah yang ingin disampaikannya tidak mendapat perhatian dan kadang tidak member kesan kepada mad’unya, begitu juga tidak sedikit kita dengar rungutan dikalangan mad’u yang mengatakan tentang perilaku dan perwatakan pendakwah yang tidak sesuai dengan mesej dakwah yang di bawanya. Sekiranya diperhatikan secara lebih halus memang kedua-duanya terdapat kebenaran, dan penulis merasakan permasalahan yang ketara dari permasalahan ini adalah berpunca dari akhlaq pendakwah itu sendiri.

Sangat jauh perbezaan antara ulama’ silam yang menjadikan jalan dakwah ini sebagai wadah perjuangan (jihad) dengan tulus ikhlas dengan segelintir pendakwah (Ulama’) kini yang menjadikan medan dakwah ini sebagai landasan untuk membolot kekayaan, kemegahan pangkat dan gelaran.

Dakwah Islamiah merupakan suatu usaha untuk membentuk pemikiran dan sikap manusia supaya berada di dalam satu acuan yang ditentukan oleh Allah s.w.t. Untuk mencapai matlamat tersebut banyak halangan yang terpaksa dihadapi oleh pendakwah, samada yang datang dari madcunya ataupun halangan tersebut datangnya dalam diri pendakwah itu sendiri. Berdasarkan permasalahan yang banyak berlaku dan perlu dihadapi oleh daci, maka di sinilah titik mula perkara yang perlu di selesaikan dalam dakwah, terutamanya pada zaman sekarang ini. persiapan awal yang harus dimiliki oleh setiap pendakwah dalam melaksanakan misi sebagai pendakwah terlebih dahulu hendaklah memastikan hubungan dengan Allah swt terjaga. Bersandarkan secebis permasalahan ini penulis berharap agar dapat mengupas aspek-aspek akhlak yang perlu ada pada setiap pendakwah agar kerja-kerja dakwah yang dilakukan mengikuti landasan atau kehendak islam yang sebenarnya.


2. MASALAH YANG DIHADAPI OLEH PENDAKWAH


2.1. Pendakwah tidak dapat menghayati akhlak yang baik atau tiada qudwah hasanah dalam kehidupan mereka . Pendakwah sekarang selalunya membawa risalah dakwahnya melalui lisan dan tidak membawanya melalui kelakuan dan amalan harian . Keadaan seperti ini telah diperingatkan oleh Allah seperti dalam firman-Nya:

Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri; padahal kamu semua membaca Kitab Allah, tidakkah kamu berakal?
Firman-Nya lagi:

Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya! (2) Amat besar kebenciannya disisi Allah – kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya (3) (Surah al-Saff.2-3 )

Kedua-dua ayat tersebut menegur orang yang hanya menyuruh orang lain berbuat baik , tetapi tidak ke atas dirinya sendiri. Hal yang demikian mengakibatkan pendakwah tidak dihormati dan tidak diikuti ajarannya. Maka, keberkesanan dakwah tidak akan didapati atau paling tidak kesannya terlalu sedikit.

2.2. Kabur dalam memahami Islam secara keseluruhan yang menyebabkan berlakunya perselisiham pendapat, yang dalam sesetengah hal adalah agak ketara . Konsep cAla Basirah, iaitu objektif dan usaha kerja dakwah yang terang dan jelas yang menjadi syarat dalam sesuatu dakwah itu masih belum dihayati oleh kebanyakan pendakwah sekarang. Masing-masing pendakwah menekankan hanya objektif tertentu atau bahagian-bahagian tertentu sehingga boleh menafikan objektif-objektif lain yang diberi penekanan oleh orang lain. Akibatnya, dakwah menjadi celaru dan tidak stabil.

2.3 Pendakwah tidak cuba mengikut satu manhaj dakwah yang betul. Ramai pendakwah sekarang masih tidak mempunyai maklumat yang jelas tentang uslub dakwah, strategi dakwah, adab dakwah, keadaan sasaran dan sebagainya, walaupun perkara-perkara itu penting dalam dakwah. Akibatnya, ramai pendakwah seolah-olah meraba-raba dalam melaksanakan tugas ini.

2.4. Sikap pendakwah sekarang yang berkecimpung di dalam dakwah bukan kerana didorong oleh kesedaran terhadap tanggungjawab dakwah, tetapi kerana dorongan penghidupan. Dengan itu, pendakwah sekarang yang bekerja di pejabat atau makan gaji menunggu-menunggu gaji dan kenaikan pangkat dalam kerjayanya itu . Sehubungan dengan itu dakwah dijadikan urusan rasmi yang hanya diuruskan sewaktu di pejabat dan akibatnya banyak kekosongan dakwah tidak dipenuhi.

3.CIRI-CIRI DAKWAH RABBANI

Dakwah Rabbani adalah dakwah yang merujuk kepada Rabb (Allah Swt). Beberapa ciri dakwah rabbani adalah rabbani dari segi risalah (konteks dakwah yang dibawa), rijal (pelaku dakwah), dan jamaah (organisasi). Rabbaniyatur risalah adalah dakwah dengan pengisian yang dibawa semuanya berdasarkan Islam yang bertujuan untuk meninggikan kalimatullah. Risalah atau message yang disampaikan akan baik apabila penyampai tersebut juga mempunyai ciri yang rabbani. Sebab itulah diperlukan penyampai atau pendakwah yang rabbani. Beberapa ciri-ciri pendakwah yang rabbani pula adalah seperti belajar dan mengajarkan ilmu pengetahuan, tidak merasa lemah semangat, tidak lemah tenaga dan sentiasa patuh baik kepada pimpinan dalam organisasi dakwah lebih-lebih lagi kepada Allah s.w.t.

Untuk melengkapkan gerakan dakwah yang utuh sudah pasti memerlukan sebuah organisasi yang mendukung gerakan tersebut. Tanpa organisasi maka daci (pendakwah) tidak dapat memainkan peranan secara efektif dan juga inti dakwah itu tidak sampai kepada madcu. Beberapa ciri jamaah yang rabbani adalah:

a. Kepimpinan yang Rabbani
b. Pengikut yang Rabbani
c. dan persaudaraan yang rabbani. Dengan jamaah yang demikian akan memunculkan jamaah yang kuat.

3.1 DAKWAH YANG RABBANI

Dakwah dijalankan hingga mendapatkan hasil harus memenuhi persyaratan rabbani. Dakwah Islam yang rabbani adalah dakwah yang dibawa oleh Nabi Saw. Maksud dakwah rabbani adalah dakwah yang mempunyai tujuan, aktiviti, program, dan minhaj mengikuti arahan Al Qur’an dan Sunnah. Dakwah rabbani membawa Islam itu sendiri sebagai warna dakwah dan tujuan dakwah. Beberapa ciri dakwah yang rabbani adalah risalah yang disampaikan harus mengikuti Islam, kemudian jamaah yang mengendalikan dakwah harus mengikuti kaidah-kaidah Islam.

3.2 RISALAH YANG RABBANI

Risalah yang rabbani terdiri dari tiga bahagian yaitu rabbani dari segi mabda’, minhaj, dan ghayah.

3.2.1 Rabbaniyatul mabda’

Bahagian ini juga merupakan rabbaniyatul mashdar (sumber). Prinsip-prinsip Islam yang disampaikan di dalam dakwah adalah sumber rujukan dan panduan. Aqidah Islamiyah adalah prinsip di dalam Islam, begitu pun syahadatain dan keimanan. Prinsip ini dijadikan sumber rujukan bertingkah laku dan bergerak. Dakwah yang rabbani perlu sekali mempertimbangkan masalah prinsip yang asas disampaikan kepada manusia. Selain masalah risalah yang berisi prinsip dan kemudian dijadikan sumber, dan juga di dalam minhaj yang digunakan oleh dakwah harus bersifat rabbani.

4.2.2 Rabbaniyatul minhaj

Bahagian ini dijadikan sebagai khuthuwat sehingga dapat disebut sebagai rabbaniyatul khuthuwat. Minhaj mengatur langkah dan gerak dakwah, dengan minhaj pula langkah dakwah dapat terarah dan mencapai sesuatu yang jelas dan dikehendaki oleh pergerakan.

3.2.3 Ghayah (Tujuan) Rabbaniyatut Thariqah.


Tujuan Rabbani adalah mencari ridha Allah, dan kemudian menegakkan syariat. Tidak ada tujuan lain selain Allah, kecuali mereka yang tidak jelas tujuan yang akan dicapainya.Fokus kepada hawa nafsu adalah kejahiliyahan yang sesat.

3.3 PENDAKWAH YANG RABBANI

Beberapa ciri pendakwah yang rabbani adalah mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu, dan tidak merasa lemah semangat, tidak lemah tenaga, dan tidak mau menyerah begitu saja. Risalah yang disampaikan tidak mungkin diterima dan diamalkan dengan baik sekiranya daci yang membawa dakwah tersebut tidak menggambarkan ciri-ciri rabbani. Para Daci yang tidak mempelajari ilmu pengetahuan dan tidak mengajarkannya tidaklah mungkin dapat dijadikan teladan dan juga tidaklah mungkin dapat mengembangkan dakwah. Keberhasilan dakwah dapat dipengaruhi oleh ciri peribadi pembawa dakwah ini. Apa sahaja yang disampaikan mestilah bernilai dan berkesan. Perkataan yang berkesan pastinya keluar dari personaliti yang senantiasa mempelajari ilmu pengetahuan dan mendalaminya.

3.4 ORGANISASI YANG RABBANI

Organisasi yang rabbani mempunyai beberapa komponen yaitu kepimpinan, pengikut dan ikatan persaudaraan. Organisasi yang rabbani harus memiliki corak kepimpinan yang ikhlas, pengikut yang patuh dan diikat dengan ikatan persaudaraan yang benar-benar Islami. Kepimpinan Rabbani bermaksud kepimpinan yang mempunyai ciri-ciri Al Qur’an dan Sunnah seperti ciri-ciri benar, amanah, jujur, dan menyampaikan. Ciri rabbani yang perlu ada pada kepimpinan juga termasuk dari aspek fizikal dan mental, seperti tidak lemah semangat, badan yang sentiasa cergas, tidak bersedih dan tidak penakut. Ciri-ciri yang dikehendaki Islam kepada muslim dan kepimpinan didapati pada kepimpinan rabbaniyah. Kepimpinan yang rabbani pula dapat ditegak dan dilaksanakan dengan berkesan apabila diikuti oleh pengikut yang rabbani.

Pengikut yang Rabbani adalah pengikut yang taat menerima arahan, memiliki akhlak Islam dan berkepribadian menarik. Selain mempunyai hubungan sesama ahli yang baik, pengikut juga dapat berhubungan dengan kepimpinannya dalam mencapai sasaran. Pengikut setia merupakan aset dakwah utama di dalam menegakkan dakwah Islam.

Hubungan yang terjadi di dalam jamaah adalah hubungan dengan suasana ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan yang rabbani berarti ikatan yang berorientasikan kepada keislaman dengan rasa kecintaan, kasih sayang dan persaudaraan yang mantap yang dengan itu akan muncul kelancaran program dan aktiviti dakwah. Ukhuwah Islamiyah di kalangan pendakwah dapat membantu segala macam permasalahan dan mempercepat proses dakwah. Organisasi yang mantap akan terwujud apabila di dalam jamaah tersebut mempunyai komponen kepimpinan yang rabbani, pengikut dan ikatan persaudaraan yang benar-benar ikhlas. Sekiranya salah satu diantara komponen tersebut hilang, maka jamaah akan lemah dan tidak mempunyai kekuatan sehingga mudah dikalahkan musuh. Organisasi yang rabbani akan menghasilkan kekuatan jamaah dan pendakwah yang berwibawa.


0 comments: